Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska

(dalej jako ADO).

 1. Jak skontaktować się z administratorem danych?

ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@anna-zalewska.eu, telefonicznie pod numerem +48 507 438 472 oraz drogą pocztową na adres Biura Poselskiego: ul. Pułaskiego 16, 58-100 Świdnica.

 1. Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane?

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana przy prowadzeniu działalności poselskiej. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. dostępne przeglądarki internetowe, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy).

 

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) do c.) oraz e) i f) RODO.

 1. Po co nam dane osobowe?

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedzi na otrzymaną od Pani / Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Pani / Pan prosi oraz w celu dalszej wymiany informacji między Panią / Panem a Biurem Poselskim,
 • podejmowania interwencji w różnych instytucjach, załatwienia sprawy, z którą Pani / Pan się do nas zwraca,
 • przygotowywania konkursów organizowanych przez Biura Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej, a także ogłaszania laureatów poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram),
 • informowania o nadchodzących spotkaniach z Panią Poseł Anną Zalewską,
 • organizowania wycieczek do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 1. Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

 • dane podstawowe takie jak: imię i nazwisko, w celu identyfikacji,
 • dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną,
 • dane adresowe,
 • dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres 10 lat, chyba że obowiązujące prawo przewidywać będzie okres dłuższy, bądź wyrazi Pani / Pan zgodę na przechowywanie danych w dłuższym okresie czasu.

 1. Z kim dzielimy się danymi?

Państwa danych nie ujawnimy nikomu bez uzasadnionej potrzeby. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 1. Jakie ma Pani / Pan uprawnienia?

Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

 1. sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane dla tego celu.

Ponadto, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).